Make your own free website on Tripod.com

חוטב העצים המהיר

חוטב עצים אחד ביקש להצטרף למנסרה. הוא הוזמן להדגמת כושרו בפני מנהל העבודה.
מנהל העבודה מצא את עצמו המום מול המהירות העצומה בה עבד החוטב, מבלי להתעייף והוא התקבל לעבודה בו ביום.
תפוקתו של חוטב העצים היתה פי 4 מתפוקתו של כל עובד אחר והמרץ שלו - ללא סוף!
במהלך הימים הבאים המשיך החוטב בעבודתו הקשה, אך תפוקתו הלכה ופחתה מיום ליום.
אחרי כשבוע, ירדה תפוקתו של החוטב מתחת לממוצע, למרות שהוא המשיך לעבוד במרץ רב וללא הפסקה.
ניגש מנהל העבודה לחוטב העצים ושאל אותו: "אולי תוכל להסביר לי את הירידה המהירה בתפוקה, למרות שאתה ממשיך לעבוד קשה כתמיד".
"אני עובד כל-כך קשה וללא הפסקה" - ענה חוטב העצים - "שאין לי זמן להשחיז את הגרזן...".

ואנחנו - מהו הגרזן שלנו וכיצד אנחנו צריכים להשחיז אותו?...