Make your own free website on Tripod.com

הלחם והחמאה

איש אחד שתה לו בשקט את הקפה של הבוקר. לפתע, הלחם שעליו מרח זה-עתה חמאה, נפל על הרצפה.

כמה הופתע האיש כשהביט למטה וגילה שהחלק שהחמאה היתה מרוחה עליו נותר כלפי מעלה! האיש חש שקרה לו נס: מעודד מכך, הלך לשוחח עם חבריו על מה שקרה, והכל הופתעו, כי הלחם, כשהוא נופל לרצפה, תמיד נוחת כשהחלק המרוח בחמאה פונה כלפי מטה, ומלכלך כך את הכל.

"אולי אתה קדוש", אמר אחד מהם. "אולי קיבלת אות מאלוהים".

עד מהרה נפוץ הסיפור בכפר הקטן שבו חיו, והכל החלו להתווכח בעירנות על מה שקרה: כיצד קרה, שבניגוד לכל מה שאומרים, הלחם של אותו איש נחת כך על הרצפה? היות שאיש לא הצליח למצוא תשובה שתניח את הדעת, הלכו לחפש את המסטר שחי בסביבה, וסיפרו לו את הסיפור.

המסטר ביקש לילה לצורך תפילה, מחשבה ובקשת השראה משמים. למחרת, הלכו אליו האנשים, כמהים לשמוע את שבפיו.

"הפתרון פשוט מאוד", אמר המסטר. "לאמיתו של דבר, הלחם נפל על הרצפה בדיוק כפי שהיה עליו ליפול. החמאה היא זו שנמרחה בצד הלא-נכון".