Make your own free website on Tripod.com

פרת משה רבנו/אפריים סידון

פרת משה רבינו

בקול התלוננה

שיש לה שם מאד ארוך

והיא הרי קטנה

לכן היא מבקשת, אם זה לא קשה

פשוט מאד לקרוא לה  -  מרת פרת משה.

פרת משה רבנו הצטערה נורא

השם נראה לה לא מתאים

חושבים שהיא פרה.

לכן היא מבקשת אם זה לא קשה,

פשוט מאד לקרוא לה -  החברה משה.

פרת משה רבנו חשבה שזה טיפשי

"משה" זה שם של בחורים

ולא של חיפושית!

לכן היא מבקשת, עכשיו מכל אחד,

פשוט לקרוא לה "בואי!"

והיא תבוא מייד!