Make your own free website on Tripod.com

תנועת הצופים תהיה מחויבת לערכי מוסר כלל אנושיים

 • תחנך לאהבת אדם, תפעל למען חברה שבה האדם במרכז.

 • תפעל למען חברה שכל אחד מחבריה נוהג כלפי רעהו בכבוד הדדי ושמירה על יושר והגינות.

 • תעודד עזרה לזולת וערבות הדדית.

 • תעשה כל שביכולתה לפתרון מצוקות חברתיות.

 • תחנך לחיים בשלום.

"...זה אנחנו הצופים שבאנו..."

תנועת הצופים מונחית בידי השקפת עולם המבוססת על ערכי הרוח והמורשת התרבותית של עם ישראל ולאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל.

מחויבת לערכי מוסר אנושיים וכן לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני האדם.

תנועת הצופים תקיים חיי תרבות ישראלית-יהודית-צופית יוצרת פתוחה ומשמעותית.

מהשקפת עולם זו נגזרים עקרונות היסוד הבאים:

תנועת הצופים רואה במדינת ישראל את המרכז ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי

 • תפעל לחיזוק הקשר בין העם היהודי למדינת ישראל.

 • תפעל להבנת חשיבות קיומה של מדינת ישראל והחיים בה.

 • תחנך לאהבת הארץ, המדינה וערכיה ההיסטוריים והאנושיים.

 • תעודד מעורבות, תרומה ולקיחת אחריות על קידומה ועתידה של מדינת ישראל.

תנועת הצופים תפעל לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני-אדם בתנועה ובחברה

 • תפעל למימוש העקרונות, הרואים את האדם כאדון למחשבותיו ולמעשיו.

 • תעודד את הפרט לקחת חלק מרכזי בעיצוב עולמו הערכי, האישי והחברתי, כמו גם אחריות על בחירותיו ומעשיו.

 • תפעל למען פיתוחו של הפרט:
  במישור האישי כמממש את עצמיותו.
  במישור החברתי כאזרח תורם ומעורב.

תנועת הצופים תפעל לאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל

 • תשמור בתוכה וגם מחוצה לה על שוויון בין בני-האדם, שוויון זכויות, הזדמנויות וחירויות הפרט ללא הבדל גזע, דת, מין ולאום.

 • תפעל למען סובלנות והכרת השונה - על תפיסת עולמו, חייו ותרבותו תוך מאמץ לגשר בין בני האדם השונים בחברה.

 • תכיר בזכות קיומן של דעות ואמונות שונות ותפעל למען פתרון מחלוקות על-ידי הקשבה, פתיחות מחשבתית ודרכי נועם.

 • תחנך לאזרחות טובה ופעילה.

 • תפעל למען שמירת חוק והצדק.

תנועת הצופים תהיה מחויבת להמשכיות העם היהודי ותרבותו

 • תקיים רב-שיח מתמיד עם המורשת התרבותית והערכית של העם היהודי, תוך יחס של כבוד ופתיחות כלפי הגישות והאמונות השונות.

 • תעודד את הפרט לעצב זהות יהודית-ישראלית משמעותית.

 • תפעל למען עיצוב תרבות יהודית-ישראלית, המשלבת בין המורשת התרבותית של העם היהודי (ערכים אנושיים, זכרונות היסטורים, חגים ומועדים, קשר לארץ, שפה עברית ועוד) לבין התרבות וההוויה הישראלית, המתגבשת במדינת ישראל.

 • תשמור על זכותו של כל פרט וקבוצה במדינת ישראל לקיים אורח-חיים על-פי אמונתם.

 • תטפח קשר בין העם היהודי בארץ ובתפוצות.

תנועת הצופים בישראל רואה את עצמה כחלק מתנועת הצופים העולמית, המושתתת על עקרונות הצופיות ומידות הצופה

 • צופיות ככלי חינוכי מרכזי בפעילות התנועה.

 • תחנך להכרת ואהבת הטבע, לחיים בטבע ולשמירה על איכות הסביבה.

 • תחנך לערכי חברות וריעות.

 • תקדם יוזמה, מצוינות ומקצועיות.

 • תטפח חיים קבוצתיים בחברה.