Make your own free website on Tripod.com

מטרות תנועת הצופים

המטרה הציונית-חלוצית
חינוך הנוער העברי לערכי הרוח של עם ישראל ולאחדות לאומית".
להכשירו להגשמה ציונית חלוצית, לכוונו לחיי עבודה ולשרות העם,
תוך הדגשת החלוציות בהתיישבות על כל גווניה.
לטפח בו עצמאות, רגש של צדק, עזרה הדדית ויחסי
"אמת וכבוד בין איש לרעהו עם הכוונה להגשמה אישית.

המטרה החינוכית
לחנך את הנוער לאזרחות טובה ומועילה ברוח המידות וההבטחה".
לעצב ולפתח את הפרט תוך כדי טיפוח החיים הקבוצתיים, אורח חיים דמוקרטי,
סובלנות, פתיחות מחשבתית וקבלת השונה. לחנך את הנוער על ערכי שוויון ערך האדם,
שוויון בין המינים וחירות הפרט, להמנעות מאלימות ולפתרון סכסוכים בדרכי שלום.
להרגיל לסדר, דייקנות, משמעת והסתכלות, לסגלם לעבודה ולחיים בטבע.
לחזק בהם את האהבה לארץ, למדינת ישראל ולעם על כל תפוצותיו,
"להקנות להם את הכרת המולדת. ולשתפם בקיום מצוות לאומיות הלכה למעשה.