Make your own free website on Tripod.com

מפקד תנועות הנוער 2002

מטרות, יעדים והגדרות

מטרת העל של תנועת הצופים - למפקד:

יצירה של בסיס כלכלי וארגוני לתנועת הצופים שיאפשר את השגת ייעוד התנועה.

יעדים:

  1. העלאת תקציב התמיכה של משרד החינוך לתנועת הצופים ב- 30%.
  2. הגדלת חלקה היחסי של תנועת הצופים במסגרת ההקצבה לתנועות הנוער ב- 50%.
  3. הגשת 60,000 חניכים.
  4. הגשת 8,000 מדריכים צעירים ובעלי תפקידים.
  5. דיווח על 200 שבטים.
  6. הורדת אחוז השגויים והפסולים לפחות מ- 2%.

הגדרות המפקד:

  1. חניך - נוכחות בפעולה אחת לפחות בחודש האחרון.
  2. מדריך - חניך ט'-יב' אשר מדריך 6 חניכים לפחות.
  3. שבט - סניף אשר מפעיל 5 קבוצות, מארבע שכבות גילאיות שונות.