Make your own free website on Tripod.com

התפיסה הערכית

תנועת הצופים מונחית בידי השקפת עולם המבוססת על ערכי הרוח והמורשת התרבותית של עם ישראל, ולאור ערכי הדמוקרטיה של מדינת ישראל, מחויבות לערכי מוסר אנושיים וכן לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני האדם.
תנועת הצופים תקיים חיי תרבות ישראלית, יהודית צופית, יוצרת פתוחה ומשמעותית.

התפיסה החינוכית

תנועת הצופים הינה תנועת נוער חינוכית ערכית. תנועת הצופים תחנך את חבריה לאור תפיסת עולם ערכית, תוך קיום דיאלוג מתמיד על עיצוב וגיבוש תפיסה זו. התנועה תחנך את חבריה לנהוג על פי תפיסה זו באורח חייהם בתנועה ומחוצה לה, ולהיות מוקד השפעה משמעותי ומחנך בחברה. חברי תנועת הצופים יקחו חלק פעיל, ואחריות על תפקיד חינוכי זה.